Els Nivells

null

NIVELL ELEMENTAL

El període d’educació en aquesta etapa es una extensió del que el nen ha anat aprenent a la seva l’etapa anterior, introduint els elements bàsics de lo que seria el llenguatge musical pròpiament dit.

Igualment hem d’aprofitar totes les possibilitats per estimular i motivar al nen i la nena a desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge.

Alhora volem que el nen i la nena gaudeixin de l’activitat i fomenti la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música, les manifestacions culturals i tradicions del seu entorn.

L’Harmonia és el que dóna color a una melodia, expressant tots els estats d’ànim i enriquint la música d’una forma il·limitada. L’alumne descobreix des de els fonaments harmònics com funciona l’estructura musical d’una composició.

Cada alumne respondrà diferent a la percepció harmònica d’una progessió d’acords, donantli així una llibertat creativa a l’hora de tocar l’instrument i/o modificar el color musical dels temes treballats.

En aquesta assignatura es on l’alumne posa en pràctica tot el que ha estat aprenent, tant si es el programa reglat com el programa lliure. Es l’eina per desenvolupar la comunicació musical entre altres alumnes, gaudint de la música en tot el seu potencial. Igualment aprendre a tocar en grup per als adolescents i pre-adolescents es un extraordinari element socialitzador, afiançar els llaços d’amistat i definir la seva propia personalitat.

La relació amb els iguals és fonamental i els hi dóna seguretat i confiança.

Més els ajuda a trobar la seva identitat.

El programa d’Instrument Musical té particularitats diferents depenent de l’instrument musical que escollim i l’estil que vulguem treballar. al 1er i 2on Nivell es treballaran aspectes tècnics com l’Harmonia Musical, escales, arpegis i acords, sempre des de la pràctica activa i funcional de l’instrument i seran comunes en tots els estils per tal d’assolir un nivell suficient per afrontar amb solidesa els reptes musicals personals.